• English

Automatyczny magazyn chemii wraz z układem dystrybucji kwaśnych i alkalicznych środków myjących do urządzeń zakładowych.

Problem przechowywania oraz dozowania substancji niebezpiecznych do urządzeń zakładowych, istniał niemal od zawsze. Ryzyko narażenia ludzi na bezpośredni kontakt z tymi preparatami wzrasta wraz z koniecznością stosowania ich w coraz większych ilościach. Istnieją liczne rozwiązania tego problemu, nie wszystkie jednak zapewniają pełne bezpieczeństwo ludzi, oraz pełną identyfikację ilości i miejsca przeznaczenia substancji. Rejestrowanie i bilansowanie zużycia środków staje się niezbędne, wobec coraz bardziej restrykcyjnych wymogów bezpieczeństwa i przepisów obowiązujących w kraju i w Unii Europejskiej. Sytuacja ta skłania do szybkiej reakcji i wyboru rozwiązania mogącego dać gwarancję bezpieczeństwa i zapewnić wygodę w użytkowaniu.

Korzystając z naszego doświadczenia w konstruowaniu takich aplikacji pragniemy pomóc w definitywnym rozwiązaniu tego typu kłopotów. Sprawdzone i niezawodne rozwiązania zastosowane w naszych urządzeniach są efektem wieloletniej analizy problemów dotyczących procesu mycia urządzeń i bezpiecznego dozowania substancji chemicznych. Poprzez budowanie systemów “na miarę” tworzymy produkt, który najbardziej odpowiada potrzebom naszych klientów. Dodatkowo stosujemy najlepsze technologie dostępne na rynku w celu zachowania najwyższych światowych standardów.

System służy do automatycznego dozowania substancji do poszczególnych urządzeń. Zapotrzebowanie na konkretną substancje oraz jej ilość jest zgłaszane do systemu poprzez urządzenie, lub operatora. Oprogramowanie automatycznie nadzoruje wymagane ilości środków, konfigurację przyłączy obwodów, kontroluje przepływ koncentratów środków myjących dla każdego z mytych obiektów (dozowanie szarżami zapewniające jednolite stężenie środków myjących w całej objętości roztworu). Zaletą działania systemu jest inteligentne dozowanie środków myjących podczas procesu mycia. Rozwiązanie to pomaga zaoszczędzić środki nie dopuszczając do przedozowania w układzie. Programy dozowania zabezpieczone hasłem mogą być indywidualnie dostosowane do wybranego obiektu. Każdy z nich może posiadać odrębną recepturę (ilość dozowanej substancji, czas szarży, czas odstępu między szarżami, max czas braku przepływu), która przypisana jest dla każdego obiektu mycia i w łatwy sposób wybierana za pomocą dotykowego panela sterowniczego po podaniu hasła. Każde z urządzeń wyposażone jest również w indywidualne sterowanie dozowaniem, które jest zainstalowane w pobliżu urządzenia.

Panel operatorski jest przyjazny dla obsługi i intuicyjny. Jego obsługa nie przysparza operatorom większych problemów, przez co eliminuje ryzyko popełniania błędów. Panel wyświetla informacje na temat każdego z elementów dozowania – aktualny obiekt, aktualna dozowana substancja. Elementy wykonawcze – zawory, pompy – w sposób graficzny przedstawione są na ekranie w celu łatwej identyfikacji aktualnej sytuacji układu automatyki. Informacja o aktualnym całkowitym zużyciu środków oraz ilości dla poszczególnych poszczególnych obiektów wyświetlane są na ekranie.

Sterowanie układu dozowania środków chemicznych oparte jest na sterowniku programowalnym PLC Allen-Bradley serii MicroLogix™ współpracujący z graficznym, dotykowym panelem operatorskim Weintek. Sterowanie pozwala na opcjonalną rozbudowę o moduły komunikacyjne dowolnego typu, zapewniające pełną komunikację ze wszystkimi zakładowymi urządzeniami. System przystosowany jest do rozbudowy o wizualizację i archiwizację możliwą do zainstalowania na komputerze PC, który może być podłączony za pomocą sieci informatycznej do urządzenia.

Układ dozowania może pracować autonomicznie. Oprogramowanie dodatkowo może być wyposażone w moduły: statystyczny, diagnostyczny i serwisowy. Moduł statystyczny umożliwia bilansowanie zużycia koncentratów środków myjących. Umożliwia to kontrolę zużycia chemii oraz planowanie zakupów. Moduł diagnostyczny umożliwia wykrywanie nieprawidłowości w instalacji dozującej (zastoiny, przecieki, zadławienia) i optymalizację procesów dozowania (określenie prawidłowych czasów dozowania, wymaganych ilości środków ustalonych empirycznie w stosunku do objętości układu). Działanie modułu umożliwia podnoszenie jakości dozowania oraz oszczędność czasu. Moduł serwisowy rejestruje czasy pracy pomp, ilość zadziałań zaworów itp. Liczniki można programować. Moduł zgłasza konieczność wymiany uszczelnień i innych szybko zużywających się części, co pozwala zaplanować przeglądy prewencyjne.

Z poziomu panelu operatorskiego można realizować następujące funkcje:

  • Załączać i wyłączać, wybierać substancje do dozowania: alkaliczne, kwaśne, dezynfekant, itd.
  • Precyzyjnie odmierzać ilości dozowanych substancji (ręczny punkt poboru).
  • Sprawdzać, oraz przełączać obwody dozowania pokazane na ekranie w sposób graficzny z pełnymi opisami.
  • Obserwować i kontrolować parametry dozowania (parametry przedstawione cyfrowo i graficznie).
  • Ustawiać indywidualnie dla każdego obwodu parametry dozowania.
  • Obsługiwać alarmy: brak przepływu!, niewystarczająca ilość środka myjącego! Zła konfiguracja rurociągów!, przekroczony czas pracy pomp dozujących!, nieszczelność obwodu!, proces dozowania przerwany, dozowanie nieskuteczne, awaria pompy, awaria czujnika temperatury, awaria przepływomierza

Alarmy będą wyświetlane z datą i godziną zdarzenia, oraz muszą być potwierdzone przez obsługę.

Alarmy są zapisywane w pamięci panela operatorskiego skąd można je w prosty sposób analizować. Urządzenie wyposażone jest dodatkowo w ethernetowy moduł komunikacyjny, za pomocą którego nasi serwisanci mogą z dowolnego miejsca na świecie zdiagnozować system, usunąć ew. usterki, przeprogramować w zależności od potrzeb klienta. Warunkiem Net-serwisu MAGMA jest podłączenie do sieci Ethernet.

Opcjonalny system raportowania umożliwia: Generowanie raportów np. pracy układu dozowania MAGMA. Najważniejsze zalety systemu to: – łatwość wyszukania rejestracji pracy systemu w stosunku do danego obiektu, – identyfikacja poprawności wykonanego dozowania, – pełna informacja na temat parametrów dozowania, jego rozpoczęcia i zakończenia. Raporty dostępne są w postaci elektronicznej oraz dokumentów gotowych do wydrukowania umożliwiających dodatkową archiwizację – dzienna/tygodniowa oraz miesięczna analiza pracy stacji

System przydziela każdemu procesowi dozowania niepowtarzalny numer, na podstawie którego można swobodne odszukać raport każdego z nich, np. można wygenerować wszystkie dozowania interesującego nas obiektu na przestrzeni dowolnie wybranego przedziału czasu (np. tydzień, miesiąc)

System identyfikacji użytkownika jest dodatkowym elementem systemu raportowania. Przed rozpoczęciem każdego z procesów dozowania system będzie wymagał identyfikacji operatora. Operator zostanie rozpoznany przez urządzenie, poprzez zbliżenie przypisanej mu karty do czytnika RFID. W ten sposób zostaną przydzielone uprawnienia (np. możliwość uruchomienia dozowania, edycja receptur, itd.) Każde zdarzenie w wygenerowanym raporcie oprócz unikalnego numeru będzie zawierało imię i nazwisko operatora, który to dozowanie wykonał. Identyfikacja zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo poprzez identyfikację popełnianych błędów (brak anonimowości). Instalacja rozprowadzająca środki chemiczne może być wykonana ze stali nierdzewnej lub tworzywa odpornego na czynniki niebezpieczne. Dodatkowo na każdym urządzeniu będzie zamontowany panel z zaworami służącymi do przekierowania przepływu do właściwego obiektu. Jednym z najistotniejszych rozwiązań układu jest specjalna konfiguracja zaworów chroniąca przed ewentualnym przeciekiem środków myjących do urządzeń odbiorczych w wypadku jakiejkolwiek nieszczelności. Tablice wyposażone są w armaturę PVD-F i PVC-U oraz instalację ze stali nierdzewnej. Jest to rozwiązanie optymalne pod względem wytrzymałości i funkcjonalności. Nasze układy standardowo wyposażone są w tłumiki pulsacji zapewniające zwiększenie dokładności pomiaru dozowanych substancji.

Układ dozowania koncentratu środków dezynfekcyjnych jest dodatkowo wyposażony w kolektor cyrkulacyjny uniemożliwiający powstanie pęcherzyków gazu w linii dozującej. W wypadku braku dozowania przez określony czas system dozowania wykona periodyczną cyrkulację środka dezynfekcyjnego redukując do minimum możliwość zapowietrzenia się pomp dozujących i całej instalacji. Cały układ jest wyposażony w możliwość dozowania środków myjących w stosunku do przepływu roztworu myjącego w danym urządzeniu. Tablice z pompami dozującymi i przepływomierzami wyposażone są w zawory bezpieczeństwa. Pozwalają one na przekierowanie dozowanego środka z powrotem do zbiornika z koncentratem lub do neutralizatora (opcja). W ten sposób układ jest zabezpieczony przed uszkodzeniami, które mogą powstać w wyniku przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia (na skutek braku przepływu, awarii zaworu itp.).